Інноваційна діяльність

Майстер клас на тему: «Використання інноваційних технологій для інтелектуально-мовленнєвого розвитку дошкільнят».

Мета: Підвищувати рівень знань і вмінь педагогів щодо інтелектуально-мовленнєвого розвитку дошкільнят. Розширити обізнаність про методи і прийоми  розвитку зв’язного мовлення, мислення і пам’яті дошкільнят. Створити оптимальні умови для рефлексії та інтегрованого обміну думками, самовираження. Сприяти розвитку творчих педагогічних здібностей, інноваційної культури й креативному мисленню. Активізувати творчий потенціал. Спонукати до професійних пошуків. Викликати бажання співпрацювати для досягнення спільної мети.

Обладнання: кольорові смайлики, ноутбук,екран, смужки-промінчики з питаннями, кольорові смужки веселки, аркуші з віршами для складання мнемо таблиці, аркуші з друдлами, фломастери, тактильні картки, модулін, аркуш ватману, дрібні фігурки тварин, об’ємні дерева, будиночки.

План.

 1. Організація педагогів. Поділ на команди. Правила майстер-класу.
 2. Вправа: «Закінчи речення».
 3. Мета досвіду.
 4. Форми роботи.
 5. Школа ейдетики. Створення сюжету з використанням друдлів.
 6. Мнемотехніка. Замальовка мнемо таблиці на запропонований вірш.
 7. Вправа музичні та колірні асоціації.
 8. Інтерактивна гра: «А ми робимо так».
 9. Вправа: «Про що ти подумав?» (З тактильними картками).
 10. Творча робота по створенню макету.
 11. Рефлексія
Image
Image
Image
Image

Інноваційні технології в ДНЗ

 

Download

Інноваційні технології та методики в галузі дошкільної освіти

Інноваційні технології.pdf

Adobe Acrobat Document 162.1 KB

Download

Використання інноваційних методик у роботі педагогів ДНЗ № 3 "Ведмежатко"

Методика Н.Гавриш використання коректурних таблиць

Коректурні таблиці – це інформаційно-ігрове поле з різною кількістю клітинок (від 9 до 25), заповнених предметними картинками (цифрами або буквами; цифрами і буквами; символами чи знаками, геометричними фігурами). Картинки добирають за змістом тематично. Тематична палітра коректурних таблиць може бути досить широкою. Вона майже не змінюється в різних вікових групах, розширюється лише змістове наповнення та урізноманітнюються зв'язки між елементами теми.

Мета роботи з коректурними таблицями: допомогти дітям усвідомити системність, цілісність реально мінливого світу, підвести до елементарного розуміння загальних законів буття, про взаємозв’язок усього суттєвого. Максимально реалізувати пізнавальну активність дітей під час дослідницької роботи та сприяти формуванню компетентності , активності, ініціативності, креативності, самостійності. Оптимізувати навчально-пізнавальну діяльність завдяки унаочненню послідовності пошуково-орієнтувальних дій. Спонукати дітей творити, обмінюватися думками та міркуваннями, висловлювати свої пропозиції, дивування, милування пов’язані зі сприйманням чогось нового.

Розвиток творчої уяви у дітей (методика Л.Фесюкової)

Це оригінальна методика роботи з казкою з використанням нетрадиційного підходу до навчання. Нетрадиційно – це означає навчити дітей оригінально, незвично, по-своєму не тільки сприймати зміст казки, але й творчо перетворювати хід подій, придумувати різні кінцівки, вводити непередбачувані ситуації, змішувати декілька сюжетів в один… Це допомагає зрозуміти дорослому і дітям що в казці добре, а що погано, створити нову ситуацію, де герої змінилися б на краще. В своїй методиці Л.Фесюкова широко використовує методи ТРВЗ.

Технологія «Чудеса на піску» Автор – Т.М.Грабенко, Т.Д. Зінкевич-Євстигнєєва

Пізнавальний розвиток дошкільнят  в процесі пошуково-дослідницької діяльності

Пошуково-дослідницька діяльність дітей – це така організація дітей, під час якої шляхом самостійних відкриттів, розв'язання проблемних завдань, наочно-перетворюючих дій, дитина засвоює нові знання, вміння, навички взаємодії з природою. Отже, дитина вчиться, пізнає навколишній світ. Пошуково-дослідницька діяльність сприяє створенню активної пізнавальної діяльності в дітей, поглиблює весь процес розвитку дитини, формує системні та глибокі знання про навколишній світ. Під впливом пошукової діяльності у дітей розвиваються елементи самостійного творчого мислення.

Основні форми роботи, в процесі яких вихователі проводять пошуково-дослідницьку діяльність з дітьми: заняття різних видів, спостереження, дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі ігри, екскурсії в природне і соціальне довкілля, гурткова робота, досліди та експерементуванння, індивідуальна робота. Пошуково-дослідницька діяльність сприяє удосконаленню пам'яті дітей, активізації їхніх розумових процесів. А отже, у дітей накопичується досвід розумових дій та операцій, тобто формуються розумові уміння.

Логічні блоки Дьєнеша

Ігри з блоками Дьєнеша на наочній основі знайомлять дітей з формою, кольором та розміром об’єкту, з елементарними математичними уявленнями. Вправи з цим матеріалом розвивають у дітей логічне та аналітичне мислення (аналіз, порівняння, класифікацію, узагальнення), творче мислення, а також пам'ять, увагу, уяву. Граючись з блоками Дьєнеша дитина виконує різноманітні предметні дії: групує за ознакою, викладає певні ряди дотримуючись алгоритму і т.д. Ігри з блоками Дьєнеша сприяють розвитку довільності (уміння грати за правилами та виконувати інструкції), наочно-образного мислення, активного словника, пізнавальної активності, ігрової діяльності, мови, уваги, навичок спілкування і партнерства, сформованості сенсорних еталонів кольору, розміру та форми, сприйняття, комбінаторних здібностей, необхідних для шкільного навчання навичок, абстрактного мислення, сенсомоторної координації.


Використання інноваційних технологій у фізичному вихованні дошкільників

Особливе місце у формуванні дитини як цілісної особистості посідає фізичний розвиток. Що слід зробити сучасному педагогу, щоб вирвати дитину з виру комп'ютерних ігор?  Відповідь приходить сама собою. «Тільки в русі і через рух дитина розвивається, впізнає світ у його багатогранності, набуває нових умінь, гартує тіло», - стверджує великий дидакт Ян Амос Каменський.

       Дошкільний вік є одним із найбільш відповідальних періодів життя людини щодо формування фізичного здоров’я й культурних навичок, які забезпечують його вдосконалення, зміцнення і збереження в майбутньому. Сьогодні відомо, що 40% захворювань у дорослих були «закладені» в 5–7 років. Саме тому дошкільне фізичне виховання повинно формувати  здоров’я дитини і фундамент фізичної культури майбутньої дорослої людини. А це можливо завдяки  використанню здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні дошкільників. 

Запровадження здоров’язберігаючих технологій у фізичну культуру дошкільників – вимога сьогодення.

             В інструктивно-методичних рекомендаціях «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» зазначено, що необхідною умовою збереження і зміцнення усіх складників здоров’я, а отже й повноцінного і своєчасного розвитку фізичної, соціально-моральної, інтелектуально-пізнавальної, емоційно-ціннісної, творчої та інших сфер дитячої особистості є застосування в освітньому процесі ДНЗ науково вивірених, експериментально апробованих інноваційних освітніх методик і технологій здоровязбережувального і здоров’яформувального спрямування.

             Важливо, щоб такі методики і технології органічно інтегрувалися в цілісний освітній процес окремої вікової групи і всього дошкільного навчального закладу, реалізувалися комплексно через створення безпечного розвивального предметного, природного і соціального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системний підхід до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя.

                 Педагоги постійно перебувають у пошуку ефективних здоров’язбережувальних технологій, які органічно поєднували б у собі перевірені практикою традиційні й нові, сучасні форми та методи, прийоми, засоби фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками.

                  Поряд  з традиційними засобами фізичного виховання, оздоровлення дошкільників у практиці роботи дошкільних закладів знаходять місце інші. Наприклад: фітбол-гімнастика – вправи з використанням м’яча, що має певні властивості (розмір, колір, запах, пружність), які застосовуються з оздоровчою метою; стретчинг – система вправ, заснована на статичних розтягненнях м’язів тіла і хребта, яка дає змогу запобігати порушенню постави, має оздоровчий вплив на весь організм, допомагає активізувати його захисні сили; горизонтальний пластичний балет – система партерних рухів, що виконуються у горизонтальних вихідних положеннях від положення лежачи у позі ембріона до положення стоячи на колінах, повільно і плавно, у супроводі класичної і сучасної музики у формі цілісних композицій.

    Здоров'язбережувальна педагогіка, продиктована проблемами сучасності, передбачає інтегрований підхід до занять з фізичної культури. Розвиваючи основні фізичні якості (силу, гнучкість, спритність, окомір, тощо), вся робота повинна бути організована цікаво та зрозуміло для дитини, так, щоб у малюка вона викликала позитивні емоції такі, як радість руху, задоволення від власної спритності, захоплення своїми досягненнями та успіхами своїх товаришів. Втілюючи цей принцип у практиці, педагоги використовують різні види занять:

 • заняття - гра (декілька рухливих ігор, підібраних з поступовим руховим навантаженням);
 • заняття - казка (за мотивами знайомої казки, не зменшуючи моторної щільності заняття);
 • «школа м'яча» (заняття з використанням елементів футболу, баскетболу, волейболу, фітболу);
 • профілактично-оздоровчі заняття (за методикою М.М.Єфименка); особливе місце тут належить горизонтальному пластичному балету, а також заняттям з переважним використанням лежачого, повзального, сидячого, ходьбового і лазального рухового режимів), з використанням нетрадиційних технологій: дихальної гімнастики, точкового масажу, ігор медитацій, психогімнастики, «хвилинок-здоровинок», тощо;
 • домінантні заняття (з переважанням вивчення якогось одного домінуючого основного руху);
 • комплексні заняття (загальнорозвивальні врави, основні рухи, рухлива гра);
 • фізкультурно-валеологічне заняття;
 • ритмічна гімнастика (заняття для дівчаток);
 • силові заняття (для хлопчиків);
 • сюжетні заняття (за сюжетом відомого оповідання).

Охорона і зміцнення здоров'я, удосконалення функцій організму дитини, її повноцінний фізичний розвиток є невід'ємною частиною педагогічної роботи в дошкільному закладі. Однією з таких технологій є фітнес.

Можливість займатися фітнесом не лише дорослим, а й дітям з'явилася порівняно недавно і одразу сподобалася багатьом охочим. Сьогодні фітнес широко використовують у дошкільних на­вчальних закладах як комплексну здоров'язбережувальну техноло­гію. Фітнес - досить популярний останнім часом вид фізичних на­вантажень. Та це не просто певні види фізичних вправ, а ціла наука, спрямована на формування механізмів рухової активності людини та вивчення її впливу на організм.

 Метою занять фітнесом є форму­вання таких фізичних якостей, як сила, гнучкість, витривалість. Фіт­нес покликаний забезпечити людині гармонію психічного і фізично­го здоров'я.

Фітнесом діти можуть займатися вже в ранньому віці.

Основними фітнес-програмами, за якими займаються дошкіль­ники, є:

 • аеробіка;
 • фітбол-аеробіка;
 • степ-аеробіка;
 • хореографія.

До фітнес-програм належать і заняття з різних єдиноборств, за­няття плаванням, катання на велосипеді, самокаті, роликових ков­занах тощо. Адже ці заняття також дають змогу дітям набути рухо­вих навичок та фізичних якостей, які знадобляться їм у подальшому житті. Тож за наявності фахівця зі спеціальною фізкультурною освітою, відповідної спортивної бази та обладнання ці види фітнес-програм можна упроваджувати у дошкільних навчальних закладах.

Оздоровчі види аеробіки стали нині дуже популярні завдяки її ефективності, доступності та емоційній забарвленості.

Заняття з дитячої аеробіки прово­дяться у спортивній залі чи підготовле­них для цього кімнатах під музичний супровід. Їх особливість полягає в тому, що темп рухів і інтенсивність виконання вправ задається ритмом музичного су­проводу, а добір вправ забезпечує вплив на різні системи дитячого організму, зокрема:

 • бігові і стрибкові вправи переважно впливають на серце­во-судинну систему;
 • нахили і присідання - на руховий апарат;
 • вправи на релаксацію - на центральну нервову систему;
 • вправи в партері (у положенні лежачи, сидячи) розвива­ють силу м'язів і рухливість у суглобах.

           Можливості застосування фітбол-аеробіки в ДНЗ дуже широкі. Вона є потужним комплексним за­собом оздоровчого, освітнього та вихов­ного впливу на розвиток особистості дитини.

Памятка. Фітболи - м'ячі великого розміру, які з'явилися порівняно недавно. Фітбол був створений у 1960 році в Європі, і впер­ше його почали використовувати швейцарські лікарі у якості пристосу­вання для фізичної реабілітації хворих церебральним паралічем, а та­кож для лікування хворих після травм опорно-рухового апарату.

Амортизаційна функція м'яча забезпечує вібрацію при вико­нанні вправ, що сприяє поліпшенню обміну речовин. Активізація кровообігу та мікродинаміка в міжхребцевих дисках і внутрішніх органах сприяють розвантаженню хребетного стовпа, мобілізації функціоналу різних його відділів, корекції лордозу та кіфозу.

Вправи, які діти виконують з вихідного положення сидячи верхи на м'ячі, за своїм фізіологічним впливом сприяють лікуванню таких захворювань, як остеохондроз, сколіоз, неврастенія, астено-невротичний син­дром та ін.

Механічна вібрація м'яча позитив­но впливає на суглоби, м'язові тканини та хребет, зокрема гармонізує стан міжхребцевих дисків. Практично це єдиний вид аеробіки, в якому під час виконання фізичних вправ взаємодіють руховий, вестибулярний, зоровий і тактильний аналізатори, що підсилює позитивний ефект від занять. Вправи на фітболі тре­нують серцево-судинну, дихальну, опор­но-рухову системи та вестибулярний апа­рат, розвивають координацію рухів.

Дуже важливо також те, що гімнастика з використанням фітболів створює в дитячому колективі веселу, насичену яскравими по­зитивними емоціями атмосферу. До того ж під час виконання вправ практично відсутнє ударне навантаження на нижні кінцівки, а сер­цево-судинна система працює у помірному режимі.

Основна мета фітбол-аеробіки - профілактика та корекція різ­них захворювань, розвиток рухових здібностей та фізичних якостей.

Упровадження фітбол-аеробіки у систему фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільного навчального закладу необхідно розпочина­ти з розробки комплексів загальнорозвивальних вправ з фітболами. Поступово ці комплекси слід використовувати на заняттях з фіз­культури і закріплювати їх виконання під час ранкової гімнастики.

  Використовуються фітболи по-різному:

 • як предмет, виконуючи вправи з фітболом у ру­ках з різних вихідних положень - стоячи, сидя­чи, лежачи;
 • як опору - сидячи та лежачи верхи на фітболі;
 • як атрибут для проведення різних рухливих ігор, зокрема, змагального характеру;
 • як орієнтир для проведення естафет;
 • як амортизатор та тренажер під час виконан­ня вправ;
 • як масажер під час виконання вправ у парах.

Заняття аеробікою приносять дітям велике задово­лення. Для того, щоб ці заняття були ще цікавішими та насиченішими, можна використовувати індивідуальні снаряди - степ-платформи.

Степ-платформа - це сходинка висотою не більше 8 см, ши­риною 25 см, довжиною 40 см. Вона має бути виготовлена з легкого і міцного матеріалу і обтягнута м'яким дерматином. Заняття степ-аеробікою проводяться у супроводі бадьорої ритмічної музики, яка створює дітям гарний настрій. Проводити степ-аеробіку з дошкіль­никами можна у різних формах, як-от:

 • заняття оздоровчо-тренувальної спрямованості з дітьми старшого дошкільного віку (тривалістю 25 - 35 хв);
 • як частина фізкультурного заняття тривалістю 10-15 хв;
 • комплекс вправ ранкової гімнастики на степ-платформах;
 • показові виступи дітей на святах;
 • степ-розвага

Дуже подобаються дітям заняття хореографією, які активно впроваджуються у практику роботи з дошкільниками. Такі заняття зазвичай спрямовані на:

 • тренування всіх груп м'язів;
 • розвиток вестибулярного апарату;
 • розвиток спритності;
 • розвиток швидкості;
 • поліпшення координації рухів.

Заняття хореографією можуть містити елементи акро­батики. Навчання дітей акробатичних вправ відбувається у формі гри, тож проходить весело і цікаво.

Діти із задоволенням займаються хореографією, поступо­во у них формується пластичність рухів та правильна постава.

Отже, можна зробити висновок, що фітнес-програми для дити­ни - це не лише запорука гармонійного фізичного і пси­хічного здоров'я, а й цікаве проведення часу зі своїми однолітками.

       Охорона та зміцнення здоров'я дітей, фор­мування звички до здорового способу життя залишаються першорядним завданням  дошкільних навчальних закладів.

Тож уся діяль­ність педагогів  переслідує здоров'язбережувальні цілі і передбачає формування у дошкільників свідомого ставлення до здоров'я як важливої життєвої цін­ності.

Особливе місце у формуванні дитини як цілісної особистості посідає фізичний розвиток. Що слід зробити сучасному педагогу, щоб вирвати дитину з виру комп'ютерних ігор?  Відповідь приходить сама собою. «Тільки в русі і через рух дитина розвивається, впізнає світ у його багатогранності, набуває нових умінь, гартує тіло», - стверджує великий дидакт Ян Амос Каменський. Вважаю, що сучасний педагог - це творець.   Слід так проводити кожну форму  фізичного виховання, щоб у малюка захоплювало подих від виконання рухів, доречного музичного супроводу, сучасного обладнання, вдало підібраних дидактичних методів і прийомів. Творити можуть тільки вільні люди, з «чистим» сумлінням і проникливим поглядом на виховання дітей, це люди нової формації, вони відбирають все  корисне для повноцінного зростання малюка, а що стоїть цьому на заваді - «відмітають», плекаючи маленьку душу, гартуючи тіло.

Download

Інноваційна технологія "Казкові лабіринти гри" (В.Воскобович)

В.Воскобович.pdf

Adobe Acrobat Document 89.7 KB

Download

Download

Ейдетика в розвитку мовлення дошкільнят

Ейдетика в розвитку мовлення дошкільнят.

Adobe Acrobat Document 283.1 KB

Download

Download

Здоров'язберігаючі технології в дошкільній освіті України

Здоровязберігаючі технології в дошкільні

Adobe Acrobat Document 60.5 KB

Download

Download

Методика Т.О.Ткаченко

Методика Т.О.Ткаченко.pdf

Adobe Acrobat Document 64.9 KB

Download

Download

Методика навчання дітей розповіданню за схемами (О.Білан, К.Крутій)

Методика навчання дітей розповіданню за

Adobe Acrobat Document 90.4 KB

Download

Download

Палички Кюізенера

Палички Кюізенера.pdf

Adobe Acrobat Document 71.0 KB

Download

Download

Теорія розвитку винахідницьких завдань (за Г.Альтшуллером)

Теорія розвитку винахідницьких завдань (

Adobe Acrobat Document 102.8 KB

Download

Download

Технологія "Художнє слово і дитяче мовлення (Н.В.Гавриш)

Технологія художнє слово і дитяче мовлен

Adobe Acrobat Document 153.0 KB

Download

Download

Інноваційна технологія "Чудеса на піску" (Т.М.Грабенко, Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва)

Інноваційна технологія Чудеса на піску.p

Adobe Acrobat Document 712.7 KB

Download

Пошук мобільний